پسته داریس
خانه / پسته شور احمدآقایی

پسته شور احمدآقایی

قیمت پسته شور احمدآقایی زعفرانی

قیمت پسته شور احمدآقایی

قیمت پسته شور احمدآقایی بر پایه دو اساس است، که اولین آن نرخ خود پسته خام و دیگری، هزینه طعم دار کرده پسته که شامل نمک و زعفرانی و هزینه کارگری آن. در قیمت پسته شور احمدآقایی عمده آن مربوط به پسته خام است. یعنی عمده قیمت پسته طعم دار …

توضیحات بیشتر »